Najnowsze komentarze
 
2012-12-14 21:00
mmllmm do wpisu:
Norwegia – czy emigracja się opłaca?
Aby otrzymać zwrot podatku często trzeba weryfikować numer VAT kontrahenta.


O mnie
 


Kategorie Bloga
 
Ogólne
 
Archiwum Bloga
 
Rok 2013
 
Rok 2012

odzyskaj podatek z zagranicy

podatki

2013-03-19 10:21
 Oceń wpis
   

Obowiązek rocznego rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt) dotyczy posiadaczy niemieckiego numeru podatkowego. Osoby zatrudnione w Niemczech,  osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec (także jako firma zagraniczna), jak również emeryci pobierający emerytury lub renty oraz osoby pobierające w Niemczech wszelkiego rodzaju zasiłki i świadczenia socjalne, muszą złożyć obowiązkowe roczne zeznanie podatkowe z uzyskanych w tym kraju przychodów.

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, zameldowania lub zarejestrowania. Pflichtveranlagung, czyli obowiązkowe rozliczenie wynika z zapisów niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, czyli z § 25 ustawy EStG.

Po zakończeniu roku podatkowego (kalendarzowego), a najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia, podatnik ma obowiązek złożyć w Finanzamt deklarację podatkową. Termin ten można przedłużyć (w pewnych przypadkach), o ile podatnik wcześniej nie otrzyma wezwania z niemieckiego organu podatkowego. Wtedy musi złożyć zeznanie podatkowe w wyznaczonym przez urząd terminie. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, fiskus nałoży karę pieniężną.

Istnieją przypadki, w których obowiązek rocznego rozliczenia podatkowego jest szczególnie egzekwowany. Sytuacje te szczegółowo określa §46 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym.

§  Bezwzględne złożenie deklaracji podatkowej obowiązuje w przypadku wypłacania przez pracodawców kwot wolnych od podatku (Steuerfreibetrag). Chodzi tu przede wszystkim o to, aby skonfrontować w praktyce poprawność wypłacania przez pracodawców kwot wolnych od podatku, które obniżają kwotę podlegającą opodatkowaniu, z faktycznymi kwotami podatku, które należało odprowadzić do Finanzamt.

§  Bezwzględne złożenie deklaracji podatkowej obowiązuje osoby prowadzące na terenie Niemiec  działalność gospodarczą (firmę) i to niezależnie od kraju jej zarejestrowania. Wiele firm (np. jednoosobowych) nie płaci w trakcie roku kalendarzowego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w Niemczech i dopiero na koniec roku składa roczne rozliczenie i płaci należny podatek. Również firmy płacące comiesięczny lub cokwartalny podatek w postaci stawki zryczałtowanej, naliczanej szacunkowo, muszą składać roczną deklarację podatkową.

§  Bezwzględne złożenie deklaracji podatkowej obowiązuje emerytów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z niemieckich instytucji zabezpieczenia. Jest to spowodowane tym, niemieckie świadczenia emerytalne są częściowo opodatkowane. Od roku 2005 emerytury są w Niemczech w 50% opodatkowane i co roku o 2% rośnie podstawa opodatkowania. Z tego powodu niepracujący emeryt, którego jedynym źródłem dochodu jest emerytura, musi i tak rozliczyć się z Finanzamt .

§  Bezwzględne złożenie deklaracji podatkowej obowiązuje osoby, które zostały wezwane (najczęściej w postaci listu) przez urząd skarbowy do złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Finanzamt często wzywa podatników do złożenia deklaracji podatkowej. Osoby takie otrzymują wezwania najczęściej po głównym okresie rozliczeniowym, który trwa do 31 maja. W wezwaniu jest określony termin przedstawienia rozliczenia, po upływie którego fiskus nałoży karę finansową za opóźnienie. Nawet osoby, które w danym roku nie osiągnęły w Niemczech żadnych dochodów, a dostały wezwanie od niemieckiego fiskusa, muszą złożyć tzw. zerowe zeznanie podatkowe.

Natomiast pracodawca ma obowiązek zgłoszenia podatku od dochodu pracownika do 10 dnia po zakończeniu okresu obrachunkowego. Np. jeśli okres obrachunkowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy, to pracodawca zgłasza podatek dochodowy pracownika do 10 dnia następnego miesiąca. Zgłoszenie to jest obowiązkowe.

Niezłożenie deklaracji w terminie wiąże się z pewnymi dla podatnika konsekwencjami. Jak wynika z § 162 ustawy podatkowej - niemiecki system podatkowy uprawnia Finanzamt do oszacowania podstawy do opodatkowania (wysokości rocznych dochodów) i szacunkowego naliczenia  należnego podatku. Dla podatnika oznacza to, że będzie on musiał zapłacić podatek w kwocie oszacowanej przez skarbówkę. Ta z kolei może się różnić od kwoty faktycznie osiągniętych przez podatnika dochodów, a co za tym idzie inna będzie (często wyższa)wysokość podatku do zapłacenia. Ponadto taki podatnik może zostać dodatkowo obarczony grzywną za zwłokę w rozliczeniu, o czym stanowi § 152 ustawy podatkowej.

Einkommensteuergesetz - niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych nakłada obowiązek rozliczenia się z dochodów uzyskanych w Niemczech niezależnie od złożenia zeznania podatkowego w kraju zamieszkania, czy też pochodzenia. Zgodnie z tym, obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Niemczech występuje niezależnie od faktu, czy w Polsce złożyło się już swój PIT, czy nie.

Aby wyjaśnić kwestię, które państwo ma prawo do opodatkowania dochodów podatnika, Polska i Niemcy zawarły umowę o unikaniu podwjnego opodatkowania. Na jej podstawie stosuje się dwie metody unikania podwjnego opodatkowania: metodę zwolnienia i metodę zaliczenia.

Metoda zwolnienia polega faktycznie na zwolnieniu. Stosując tę zasadę dochody opodatkowane zostają w państwie, na terenie którego znajduje się źrdło dochodu, a w kraju zamieszkania są już wolne od podatku. Jednak trzeba pamiętać, że uwzględnia się je przy obliczaniu stawki podatkowej.

Metoda zaliczenia polega na zaliczeniu podatku zapłaconego w państwie źrdła przy obliczaniu podatku należnego do zapłacenia w kraju zamieszkania.

Często jednak zdarza się tak, że podatnik może otrzymać zwrot podatku z Niemiec. Wpływają na to pewne ulgi, które przewiduje tamtejsze prawo podatkowe. Warto wiedzieć, że taki zwrot podatku można otrzymać nawet do 4 lat wstecz. Niezbędne do tego deklaracje można złożyć w Finanzamt osobiście lub zatrudnić do tego profesjonalną firmę, która zajmie się wszystkimi formalnościami.

Tagi: zwrot podatku niemcy, zwrot podatku


2012-08-31 12:25
 Oceń wpis
   

Norwegia jest obecnie jednym z najbogatszych krajów świata i plasuje się na szczycie rankingów pod względem stopy życiowej, średniej długości życia, ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa i warunków mieszkaniowych. Trzy lata z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu krajów pod względem wartości wskaźnika poziomu życia.

Norwegia jest wysoko rozwiniętym i uprzemysłowionym krajem o otwartej gospodarce bazującej na eksporcie surowców. Wzbogaciła się w momencie, kiedy to na przełomie lat 60. i 70. XX wieku odkryto pod dnem Morza Północnego bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Dlatego przemysł w Norwegii oparty jest głównie na wydobywaniu tych surowców. Z tego powodu to właśnie, w tym sektorze najłatwiej znaleźć pracę. Dobrze rozwinięte jest też rolnictwo i rybołówstwo. W tych działach pracownicy są również mile widziani. Usługi nie są najistotniejsze, ale i w tym dziale można liczyć na pracę, bo Norwegia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów i potrzebuje rąk do pracy.

Norwegia jest państwem opiekuńczym, gdzie różnice pomiędzy klasą średnią, niską i wysoką są bardzo małe. Trudno jest podać średni dochód w Norwegii, bo płace są zróżnicowane w poszczególnych sektorach gospodarki. I tak np. średnie wynagrodzenie w branży budowlanej to ok. 20 tys. koron, inżynier przeciętnie zarobi 40 tys., fryzjer 24,5 tys., a dentysta 53 tys. Jeśli pracuje się w nadgodzinach, można nieźle dorobić, bo opłacane są podwójnie.

              Niestety koszty życia są dość spore. Średnie opłaty mieszkaniowe to ok. 3,5 tys. koron, a w Oslo nawet 5 tys. Na wyżywienie przyjdzie wydać mniej więcej 2,5 tys. koron. Obowiązująca stawka podatku to 36%, ale dla osób pracujących mniej niż 4 lata jest on niższy i wynosi 15%.

              Często otrzymuje się zwrot części, a czasami nawet całości nadpłaconego podatku. Rozliczenie się z norweskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia zeznania, norweski fiskus wysyła upomnienie, a następnie samodzielnie dokonuje rozliczenie na podstawie posiadanych informacji - ubiegłorocznych dochodów, danych od pracodawcy itp. Przy tym nie uwzględnia jednak należnych odpisów, a oprócz tego dolicza jeszcze karę oraz odsetki.

W przypadku rozliczenia na podstawie Inntektsoppgave - Tax Return (zwrot podatku z zagranicy), norweski organ skarbowy powinien otrzymać wymagane dokumenty do 31 marca, a w przypadku Selvangivelse - do 30 kwietnia. Jeśli się wie wcześniej, że nie zdąży się przekazać wymaganych dokumentów w terminie, można złożyć podanie do swojego fiskusa z prośbą o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego. Niestety w takim wypadku procedura zwrotu może się przedłużyć nawet do pół roku.

Można starać się o zmianę wykonanego już rozliczenia podatkowego nawet do 3 lat wstecz. Rozpatrywanie takiego wniosku może potrwać do sześciu miesięcy. Norweski urząd skarbowy w większości rozpatruje je pozytywnie.

Tagi: zwrot podatku z zagranicy, zwrot podatku